लॉगिन
 

जिल्हा नियामक मंडळ

अ.क्र. फोटो माहिती
1.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री शेखर शिंग
जिल्हाधिकारी /जिल्हा दंडाधिकारी
अध्यक्ष
---

2.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री राठोड
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
उप अध्यक्ष
---

3.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
रिक्त
सहसंचालक/ उपसंचालक (कृषि)
सदस्य
---

4.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्रीमती जाधव
सहसंचालक/ उपसंचालक (फलोत्पादन)
सदस्य
---

5.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
पि.एम.बुर्ले
सहसंचालक/ उपसंचालक (पशुसंवर्धन/मत्स्यव्यवसाय/रेशीम)
सदस्य
---

6.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
संदीप कराडे
प्रतिनिधी प्रादेशिक संशोधन केंद्र
सदस्य
---

7.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री संदीप कराड़े
कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र
सदस्य
---

8.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
गणपति सातपुते
शेतकरी प्रतिनिधी
सदस्य
9527318102

9.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
केशव गेडाम
शेतकरी प्रतिनिधी (पशुधन )
सदस्य
---

10.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
देवेन्द्र मुन्घाते
शेतकरी प्रतिनिधी (फलोत्पादन)
सदस्य
---

11.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
किरण दुर्गे
शेतकरी महिला प्रतिनिधी (FIGs)
सदस्य
---

12.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
कांता मिश्रा
प्रतिनिधी अशासकीय संस्था( NGO)
सदस्य
---

13.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
सुनील एम पाटिल
प्रतिनिधी जिल्हा अग्रणी बँक
सदस्य
---

14.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
नाइक
प्रतिनिधी जिल्हा उधोग केंद्र
सदस्य
---

15.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
खर्चे
प्रतिनिधी निविष्ठा वितरक
सदस्य
9422523752

16.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
जाम्भुले
प्रतिनिधी मत्स्यव्यवसाय/रेशीम
सदस्य
9422802247

17.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
सातपुते
प्रतिनिधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
सदस्य
---

18.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री जी.येन राठोड
जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी
सदस्य
---

19.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
चिरुटकर
जिल्हा व्यवस्थापक महाबीज एम.ए.आय.डी.सी
सदस्य
---

20.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
संजय सूर्यवंशी
कृषि विकास अधिकारी
सदस्य
---

21.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
श्री सचिन यादव
जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी
सदस्य
---

22.
नाव
विभाग
हुद्दा
मोबाईल नं.
:
:
:
:
डॉ.प्रकाश पवार
प्रकल्प संचालक आत्मा
सदस्य सचिव
9987721961